Klub za zapošljavanje u sklopu projekta „Perma - Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“

U sklopu projekta „Perma - Horti – Zadarska inicijativa za permakulturni dizajn i urbanu hortikulturu“, koji ima za cilj povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz programe osposobljavanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju i urbanu hortikulturu, osnovan je Klub za zapošljavanje, kojem je glavna uloga sustavni oblik podrške za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina.

Aktivnosti Kluba za zapošljavanje provodi Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, zajedno s partnerima, Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA-om, Osnovnom školom „Voštarnica“, „Nasadima“ d.o.o., Sveučilištem u Zadru te Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji „Porat“, u skladu sa smjernicama i planovima Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Aktivnosti Kluba su usmjerene na ruralni i lokalni razvoj, na zelena zanimanja i samozapošljavanje.

Klub za zapošljavanje provodi programe za osposobljavanja, prekvalifikaciju i usavršavanje za pripadnike ranjivih skupina te jednom godišnje provodi analizu potreba tržišta rada.

Web-platforma je sustavni oblik podrške u obliku online domene za razmjenu informacija o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, kao i o otvorenim mjestima za pohađanje programa osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije.

U želji da se učenici, nezaposleni i njihovi budući poslodavci što više približe, na web platformi Kluba za zapošljavanje postavljeno je nekoliko stvari:

- partnerske i druge tvrtke mogu oglašavati otvorena mjesta za stručnu praksu, mogućnosti izrade završnih/diplomskih radova, stipendije, slobodna radna mjesta i sve ostale sadržaje i aktivnosti koje su od interesa za učenike i nezaposlene
- poljoprivredna škola obavještava tvrtke o nastavnim i izvannastavnim aktivnostima u koje se tvrtke mogu uključiti
- učenici i nezaposleni se mogu logirati i iskazati sa svoje strane interes za aktivnosti tvrtke
- poljoprivredna škola jednom godišnje (ili više puta, ovisno o interesu) objavljuje Poziv za upis u nove programe (novonastale kroz projekt i neke druge već postojeće)
- škola jednom godišnje provodi analizu potreba, kao i programe osposobljavanja za pripadnike ranjivih skupina (ako se skupi grupa/e)
- škola osigurava osobu za profesionalno usmjeravanje, posredovanje, grupno i individualno savjetovanje, kojoj se zainteresirani mogu javiti (Psiholog ili Pedagog u svoje uredovno radno vrijeme, 1 ili 2 sata tjedno)

Članovi kluba za zapošljavanje

JELENA GULAN

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića – Zadar
Image

BRANKA MARIČIĆ

Sveučilište u Zadru
Image

DORA MAŠTROVIĆ

Nasadi d.o.o.
Image

SINIŠA KABIĆ PETERS

Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji – Porat
Image

IRENA DUKIĆ

Osnovna škola Voštarnica
Image

IVANA DEVIĆ

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije - Agrra
Image
Image
„Zajedno do fondova EU“
Projekt je sufinancirala Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda
Image
Image